O naší ambulanci

          Nově  vzniklá ambulance DermoLymfa s.r.o. umožňuje  pacientům zlínského regionu s primárním  a  především  sekundárním lymfedémem, což  jsou především pacienti po onkologicko-chirurgických   zákrocích   (pacientky   po   ablacích  prsu,   hysterektomii,   pacienti  po  chirurgických zákrocích s disekcí  uzlin atd.), dále pacienti po radioterapii,  pacienti  s  flebedémem  při  chronické žilní   insuficienci, s bércovými  vředy, flebolymfedémem a lipedémem,  komplexní léčbu v pro ně vzdáleností dostupném  zařízení s odborně  vyškoleným zdravotnickým personálem a požadovaným přístrojovým vybavením.

          Dermatologicko-lymfologická ambulance  navazuje na léčbu v onkologických  centrech, mammárních  poradnách,   gynekologických  a   chirurgických   ambulancích.   Zajišťuje dostupnou  a včasnou  prevenci  a komplexní léčbu lymfedému, která – pokud  není  zahájena včas – vede k progresi otoku, následným   ireverzibilním   změnám,    společenskému   omezení   a   možné  invaliditě.  Pacienti  s lymfedémem by tak měli mít možnost  navštěvovat specializované zařízení pravidelně, kdy zejména v počátku  (ve  fázi  redukce  otoku)  je  léčba velmi intenzivní  a  následně  přechází  v léčbu udržovací. Pacienti  jsou  v  zařízení  dispenzarizováni a mají možnost i v rámci udržovací léčby kdykoli léčbu při progresi  otoku   zintenzivnit   za   pomoci  manuálních  lymfodrenáží,   profesionálních  lymfovenů  a kompresivní terapie.

          Našim pacientům nabízíme i poměrně novou metodu léčby lymfedému - LYMGO-TAPING. Tato  metoda  spočívá  v  aplikaci speciálních  tapovacích pásek  z vysoce kvalitní bavlny,  které  svým adhesivním povrchem ze 100% akrylu  přilnou k  pokožce a adhezivní povrch je aktivován tělesným teplem. Materiály pásky  jsou   nealergizující.    Elasticita   pásky   je   srovnatelná   s   elasticitou  pokožky.   Tapovací    páska  propouští vzduch i tekutiny,  lze  ji  nosit  i několik týdnů a  je  voděodolná.  Pomocí  tapovacích pásek můžeme  u   pacienta  "nasměrovat" tok  lymfy  z  periferie do centra, případně i volit "náhradní" cesty toku lymfy při přesušení fyziologických tras (disekcí uzlin, radioterapií atd.).

           V naší ambulanci  se také věnujeme léčbě kožních onemocnění (léčba ekzémů, dermatitid, lupénky, akné, plísňových onemocnění, vyšetření znamének dermatoskopem, léčba bércových vředů atd.) a řešíme i některé kosmetické "neduhy" (odstranění benigních kožních lezí - fibromů - "přívěsků" na krku, v podpaží, tříslech, hemangiomů a seborhoických keratos).  

          Cílem  našeho  týmu  je  vytvořit  pracoviště nabízející pacientům  zlínského  regionu komplexní léčbu lymfedému v příjemném prostředí nové dermatologicko-lymfologické ambulance a  s krédem nejen  osobního  a  vstřícného,  ale  i  odborně garantovaného   přístupu  s  moderním  přístrojovým  vybavením a  moderními trendy léčby lymfedému, a to obdobného charakteru jako jsou již zavedená centra   léčby   lymfedému   zejména  v  Brně, Praze, Pardubicích,  Ostravě,   ale  i  v  jiných  místech České republiky.

          Naše ambulance je zařazena do seznamu specializovaných pracovišť (LYMFOCENTER) České lymfologické společnosti ČLS JEP poskytujících komplexní odbornou péči nemocným s lymfedémem. Také spolupracujeme se sdružením pacientek s nádorovým onemocněním prsu - MAMMA HELP - ve Zlíně.

 

LÉKAŘ:                        

MUDr. Dita Opravilová

(dermatovenerolog s rozšířenou specializací o komplexní  léčbu  lymfedému  včetně manuální mízní drenáže a lymfo-tapingu)

- v roce 1996 ukončila studium na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

- od roku 1997 pracovala na kožním oddělením Nemocnice Kolín

- od roku 1999 pracovala na kožní ambulanci Nemocnice Atlas a.s. ve Zlíně

- od května 2011 zahájila činnost privátní dermatologicko-lymfologické ambulance DermoLymfa s.r.o. ve Zlíně 

Odbornostní životopis:

- v roce 2001 - I. atestace v oboru dermatovenerologie

- v roce 2004 - Licence ČLK pro výkon samostatné praxe

- v roce 2004 - Certifikát pro práci s neinvazivními lasery 

- v roce 2005 - Specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie 

- v roce 2010 - rozšíření specializace o Komplexní léčbu lymfedému včetně manuální mízní drenáže při NCO NZO v Brně 

- v roce 2011 - Odborný kurz lymfo-tapingu v Praze 

- v roce 2016-  Certifikát Medical partners s.r.o. techniky Medical microneedling

Členství v odborných společnostech:

- Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

- Česká lymfologická společnost ČLS JEP

- Česká akademie dermatovenerologie

- Česká lékařská komora 

V rámci celoživotního vzdělávání lékařů se každoročně účastní celostátních kongresů a krajských seminářů.             

 

ZDRAVOTNÍ SESTRA:     

Bc. Alena Bělínová

(promovaná zdravotní sestra s praxí v  oboru  dermatovenerologie,  absolvovaným kurzem manuální mízní drenáže a lymfo-tapingu)

- v roce 2007 ukončila vysokoškolské vzdělávací studium v bakalářském studijním programu B5341 Ošetřovaatelství ve studijním oboru 5341R009 Všeobecná sestra na Fakultě humanitních studií UTB ve  Zlíně 

- je držitelkou Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra pod registračním číslem 005-0107-8842 

- od roku 2007 pracovala jako dermatovenerologická sestra na kožní ambulanci Nemocnice Atlas a.s. ve Zlíně 

- v roce 2007 získala Certifikát pro práci s neinvazivními lasery

- v roce 2011 absolvovala Kurs Manuální mízní drenáže při NCO NZO v Brně 

- v roce 2011 Odborný kurs lymfo-tapingu v Praze

- od května 2011 pracuje v dermatologicko-lymfologické ambulanci DermoLymfa s.r.o. ve Zlíně 

Své vzdělání si rozšiřuje účastí na celostátních kongresech a seminářích. Je členem České akademie dermatovenerologie. 

 

Mgr. Marie Nedbálková 

(promovaná zdravotní sestra s praxí v oboru dermatovenetologie, chirurgie, interna a gynekologie)

- v roce 2011 ukončila vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu B 5341 Ošetřovatelství ve studijním oboru 5341R009 Všeobecná sestra na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně a pokračuje ve studiu magisterském.

- je držitelkou Osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohleu v oboru všeobecná sestra

- 1991-1995 pracovala jako zdravotní sestra u lůžka v KNTB a.s. Zlín na oddělení interním a chirurgickém    

- 1998-2000 pracovala jako zdravotní sestra a recepční v Hotelu Lázních Kostelec spol. s.r.o. , Zlín-Kostelec

- 2000-2005 pracovala v zařízení pro mentálně postižené dospělé občany  v Hrobicích " Domov Na Dubíčku "jako sestra u lůžka  

- 2006- 2012 pracovala v Nemocnici Atlas a.s. Zlín jako sestra u lůžka na chirurgii a následně jako ambulantní sestra na gynekologii   

- od února 2012 pracuje v dermatologicko-lymfologické ambulanci DermoLymfa s.r.o. ve Zlíně  

- v roce 2012 absolvovala Kurs Manuální mízní drenáže při NCO NZO v Brně           

 

Objednat se lze na  telefonním  čísle +420 577 522 215 nebo na e-mailové adrese dermolymfa@seznam.cz.

 


Kontakt

DermoLymfa s.r.o.

J.A. Bati 5645
(51. budova areálu Svit - 3. patro)
760 01 Zlín


+420 577 522 215

https://www.dermolymfa.cz